Izjava o zaštiti podataka

Općenito

Kao operater ove i drugih web-stranica vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podatcima postupamo povjerljivo te u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Ova izjava o zaštiti podataka pojašnjava vrstu, opseg i svrhu obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu samo „podatci”) unutar naše internetske ponude i s njome povezanih web-stranica, funkcija i sadržaja povezanih, kao i drugih vanjskih internetskih stranica, kao što su našu profilu na društvenim mrežama ili druge ponuđene usluge i upotrijebljeni IT sustavi.

S obzirom na rabljene pojmove, npr. „osobni podatci” ili njihova „obrada”, pozivamo se na definicije iz članka 4. Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (OUZP).

Sigurnosne mjere

U skladu s čl. 32. OUZP-a poduzimamo odgovarajuće tehničke mjere, uzimajući u obzir stanje tehnike, troškove implementacije te vrstu, opseg, okolnosti i svrhe obrade, kao i različitu vjerojatnost pojave i ozbiljnost rizika u pogledu prava i sloboda fizičkih osoba te organizacijske mjere za osiguravanje razine zaštite primjerene riziku.

Mjere posebice uključuju osiguravanje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti podataka kontrolom fizičkog pristupa podatcima te pristupa, unosa, prosljeđivanja, osiguravanja dostupnosti i njihova razdvajanje.

Nadalje, uspostavili smo postupke koji osiguravaju ostvarivanje prava ispitanika, brisanje podataka i reakciju na ugrozu podataka. Osim toga, već uzimamo u obzir zaštitu osobnih podataka tijekom razvoja ili odabira hardvera, softvera i procesa, u skladu s načelom zaštite podataka putem tehnološkog oblikovanja i putem zadanih postavki prilagođenih zaštiti podataka (čl. 25. OUZP-a).

Sigurnosne mjere posebice uključuju šifrirani prijenos podataka između vašeg web-preglednika i našeg poslužitelja.

SSL ili TLS enkripcija

Zbog sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice, ova stranica upotrebljava aktualnu verziju SSL ili TLS enkripcije. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se adresni redak web-preglednika mijenja iz „http://” u „https://” i po simbolu lokota u retku web-preglednika.

Kada je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, podatke koje nam šaljete treće strane ne mogu čitati u obliku običnog teksta.

Sigurnost podataka na internetu

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka na internetu (npr. u okviru komunikacije e-poštom) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Obrada podataka na ovom web-mjestu

S jedne strane, vaši se podatci prikupljaju kada nam ih priopćite. To mogu biti, na primjer, podatci koje unosite u obrazac za kontakt.

Ostale podatke IT sustavi automatski bilježe kada posjetite web-mjesto. To su prvenstveno tehnički podatci, poput web-preglednika, operativnog sustava ili vremena pozivanja stranice. Ovi se podatci automatski prikupljaju čim pristupite našem web-mjestu.

Dio podataka prikuplja se kako bi se osiguralo da se web-mjesto prikazuje bez pogrešaka. Ostali podatci mogu se upotrebljavati za analizu vašeg korisničkog ponašanja.

Imate pravo u bilo kojem trenutku dobiti informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi vaših pohranjenih osobnih podataka. Također, imate pravo zatražiti ispravak, blokiranje ili brisanje tih podataka. Ako imate dodatna pitanja o zaštiti podataka, u bilo kojem trenutku možete stupiti u kontakt s nama putem adrese navedene u impresumu. Također, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

Usto imate pravo, pod određenim okolnostima, zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka.

Pojedinosti o vašim pravima kao ispitanika možete pronaći u ovoj Izjavi o zaštiti podataka, pogledajte odjeljak „Općenite napomene i obvezne informacije”.

Analitički alati i alati trećih strana

Kada posjetite naše web-mjesto, vaše ponašanje pri upotrebi može se statistički procijeniti. To se uglavnom provodi s pomoću takozvanih analitičkih programa.

Detaljne informacije o tome možete pronaći u ovoj Izjavi o zaštiti podataka, pogledajte odjeljak „Analitički alati i oglašavanje”.

Platni promet na ovom web-mjestu

Ako nakon sklapanja ugovora uz naknadu postoji obveza slanja podataka o plaćanju (npr. broj računa za autorizaciju izravnog terećenja) nama, ti su podatci potrebni za obradu plaćanja.

Platne transakcije uobičajenim sredstvima plaćanja (Visa/MasterCard, postupak izravnog terećenja) obavljaju se isključivo putem šifrirane SSL ili TLS veze. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se adresni redak web-preglednika mijenja iz „http://” u „https://” i po simbolu lokota u retku web-preglednika.

Kada je komunikacija šifrirana, podatke o plaćanju koje nam šaljete treće strane ne mogu čitati.

Suradnja s izvršiteljima obrade i trećim stranama

Ako u okviru svoje obrade otkrijemo podatke drugim osobama i poduzećima (izvršiteljima obrade ili trećim stranama), prenesemo im podatke ili im na drugi način omogućimo pristup podatcima, to činimo samo na temelju zakonskog dopuštenja (npr. prijenos podataka trećim stranama, kao što su pružatelji usluga plaćanja, u skladu s čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a neophodan je za izvršenje ugovora), na temelju vaše privole, kada to predviđa zakonska obveza ili na temelju naših legitimnih interesa (npr. kada upotrebljavamo agente, web-domaćine itd.).

Ako ovlastimo treće strane da obrađuju podatke u naše ime (izvršenje obrade), to se provodi na temelju ugovora u skladu s čl. 28. st. 3. OUZP-a.

Napomena o prijenosu podataka u SAD i ostale treće države

Ako obrađujemo podatke u trećoj državi (tj. državi izvan Europske unije (EU) ili Europskog gospodarskog prostora (EGP)) ili se to dogodi u kontekstu upotrebe usluga trećih strana ili otkrivanja ili prijenosa podataka trećim stranama, to se događa samo ako je riječ o izvršenju naših (pred)ugovornih obveza, na temelju vaše privole, na temelju zakonske obveze ili na temelju naših legitimnih interesa. Pod uvjetom zakonskih ili ugovornih dopuštenja, obrađujemo ili dajemo obrađivati ​​podatke u trećoj državi samo ako su ispunjeni posebni zahtjevi iz čl. 44. i dalje OUZP-a. To znači da se obrada provodi, na primjer, na temelju posebnih jamstava, kao što je službeno priznato određivanje razine zaštite podataka koja odgovara onoj unutar EU-a ili poštivanje službeno priznatih posebnih ugovornih obveza (tzv. „standardne ugovorne klauzule”).

Između ostalog, upotrebljavamo alate poduzeća sa sjedištem u SAD-u ili ostalim trećim državama koje nisu sigurne u skladu s odredbama zakonodavstva o zaštiti podataka. Kada su ti alati aktivni, vaši se osobni podatci mogu prenijeti u te treće države i ondje obrađivati. Željeli bismo istaknuti da se u tim državama ne može jamčiti razina zaštite podataka usporediva s onom unutar EU-a. Na primjer, američka poduzeća obvezna su otkriti osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao ispitanik protiv toga ne možete pokrenuti sudski postupak. Stoga se ne može isključiti da će američka tijela vlasti (npr. tajne službe) obrađivati, procjenjivati i trajno pohranjivati vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu nadzora. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

Razdoblje pohrane

Osim ako u ovoj Izjavi o zaštiti podataka nije navedeno posebno razdoblje pohrane, vaši osobni podatci ostat će kod nas sve dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva.

Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanjem ili povučete privolu za obradu podataka, vaši će podatci biti izbrisani, osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. poreznopravni ili trgovačkopravni rokovi čuvanja); u potonjem će slučaju podatci biti izbrisani nakon što ti razlozi prestanu postojati.

Objašnjenja pojmova

OUZP

Opća uredba o zaštiti podataka EU-a (Uredba EU 2016/679)

Primarni zakon o zaštiti podataka na europskoj razini s izravnim pravnim učinkom u svim državama članicama EU-a.

BDSG

Savezni zakon o zaštiti podataka („Bundesdatenschutzgesetz”), njemački nacionalni zakon o zaštiti podataka.

TTDSG

Zakon o zaštiti podataka i privatnosti u telekomunikacijama i telemedijima („Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz”)

Prilagođava prethodne propise o zaštiti podataka za telemedijske i telekomunikacijske usluge Uredbi (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) i implementira odredbe Direktive 2002/58/EZ (Direktiva o e-privatnosti) u nacionalno pravo.

Osobni podatci

Sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se na temelju njih može identificirati. (čl. 4 br. 1. OUZP-a)

Voditelj obrade

Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili u suradnji s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka. (čl. 4. br. 7. OUZP-a)

Privola (ispitanika)

Svako dobrovoljno, informirano i nedvosmisleno očitovanje volje u konkretnom slučaju u obliku izjave ili druge jasne potvrdne radnje kojom nositelj podataka daje do znanja da pristaje na obradu svojih osobnih podataka. (čl. 4. br. 11. OUZP-a)

1 Tijelo koje provodi obradu / voditelj obrade

Tijelo koje provodi obradu / voditelj obrade

Tijelo koje provodi podataka, a time i voditelj obrade podataka u smislu zakonodavstva o zaštiti podataka, na ovom je web-mjestu

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz

Podatci za kontakt nalaze se u impresumu

Ako je u impresumu naveden drugi operater web-mjesta, taj se operater također smatra voditeljem obrade u smislu zakonodavstva o zaštiti podataka za obrade na ovom web-mjestu.

Službenik za zaštitu podataka u skladu s čl. 37. – 39. OUZP-a

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka:

Boris Koppenhöfer
c/o Koppenhöfer & Werner Beratungsgesellschaft mbH
Nikolausstraße 11
65343 Eltville am Rhein

Telefon: +49(6123)9213-61
E-pošta: datenschutz@werner-mertz.com

2 Općenite napomene i obvezne informacije

Povlačenje vaše privole za obradu podataka

Brojni postupci obrade podataka mogući su samo uz vašu izričitu privolu. Privolu koju ste već dali možete povući u bilo kojem trenutku. Dovoljna je poruka putem e-pošte bez propisana oblika. Povlačenje ne utječe na zakonitost obrade podataka provedene do povlačenja.

Pravo na prigovor na obradu podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21. OUZP-a)

AKO SE OBRADA PODATAKA PROVODI NA TEMELJU ČL. 6. ST. 1. SLOVO E ILI F OUZP-A, U BILO KOJEM TRENUTKU IMATE PRAVO ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU SVOJIH OSOBNIH PODATAKA ZBOG RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE NA TEMELJU OVIH ODREDBI. ODGOVARAJUĆA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE OBRADA TEMELJI MOŽE SE NALAZI SE U OVOJ IZJAVI O ZAŠTITI PODATAKA. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, NEĆEMO MNASTAVITI OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE, OSIM AKO NE MOŽEMO DOKAZATI UVJERLJIVE LEGITIMNE RAZLOGE ZA OBRADU KOJI NADILAZE VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI OBRADA SLUŽI U SVRHU POSTAVLJANJA, OSTVARIVANJA ILI OBRANE PRAVNIH ZAHTJEVA (PRIGOVOR U SKLADU S ČL. 21. ST. 1. OUZP-A).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODATCI OBRAĐUJU U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA, IMATE PRAVO U BILO KOJEM TRENUTKU ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU SVOJIH OSOBNIH PODATAKA U SVRHE TAKVOG OGLAŠAVANJA; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE AKO JE POVEZANO S TAKVIM IZRAVNIM OGLAŠAVANJEM. AKO PODNESETE PRIGOVOR, VAŠI OSOBNI PODATCI ZATIM SE VIŠE NEĆE UPOTREBLJAVATI U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR U SKLADU S ČL. 21. ST. 2. OUZP-a).

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

U slučaju kršenja OUZP-a ili drugih propisa o zaštiti podataka, ispitanici imaju pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka, posebice u državi članici svojeg uobičajenog prebivališta, mjesta rada ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje prigovora ne dovodi u pitanje nijedan drugi upravnopravni ili sudski pravni lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vaše privole ili u okviru izvršenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajenu, strojno čitljivu obliku. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugom voditelju obrade, to će biti učinjeno samo u onoj mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi imate pravo na informacije o svojim pohranjenim osobnim podatcima, njihovu podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka i, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka u bilo kojem trenutku. Ako imate dodatna pitanja o osobnim podatcima, u bilo kojem trenutku možete stupiti u kontakt s nama putem adrese navedene u impresumu.

Pravo na ograničavanje obrade

Imate pravo zatražiti ograničavanje obrade svojih osobnih podataka. U tu svrhu u bilo kojem trenutku možete stupiti u kontakt s nama putem adrese navedene u impresumu. Pravo na ograničavanje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako osporavate točnost svojih osobnih podataka koje pohranjujemo, u pravilu nam je potrebno vrijeme kako bismo provjerili dotični slučaj. Tijekom trajanja provjere imate pravo zahtijevati ograničavanje obrade svojih osobnih podataka.
  • Ako se obrada vaših osobnih podataka provodila ili provodi protuzakonito, umjesto brisanja možete zatražiti ograničavanje obrade podataka.
  • Ako nam vaši osobni podatci više nisu potrebni, ali su vama potrebni za ostvarivanje, obranu ili postavljanje pravnih zahtjeva, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka umjesto brisanja ograniči.
  • Ako ste podnijeli prigovor u skladu s čl. 21. st. 1. OUZP-a, potrebno je odvagnuti vaše i naše interese. Dokle god nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničavanje obrade svojih osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podatci – osim za njihovo pohranjivanje – smiju obrađivati samo uz vašu privolu ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog razloga važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

3 Hostiranje, pružatelji i mreže za isporuku sadržaja (CDN)

Vanjsko hostiranje

Naše web-stranice hostiraju vanjski pružatelji usluga (domaćini). Osobni podatci prikupljeni na ovim web-stranicama pohranjuju se na poslužiteljima domaćina. To prvenstveno mogu biti IP adrese, zahtjevi za kontakt, metapodatci i komunikacijski podatci, ugovorni podatci, podatci za kontakt, imena, pristupi web-mjestu i drugi podatci generirani putem web-mjesta.

Upotreba domaćina provodi se u svrhu izvršenja ugovora u pogledu potencijalnih i postojećih klijenata (čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a) te u interesu sigurna, brza i učinkovita stavljanja naše internetske ponude na raspolaganje putem profesionalnog pružatelja (čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a). Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a ako privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. prepoznavanje otiska prsta na uređaju) u smislu TTDSG-a. Privola se u bilo kojem trenutku može povući.

Naši domaćini obrađivat će vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje svojih obveza pružanja usluge te će poštivati naše upute u vezi s tim podatcima.

Upotrebljavamo sljedeće domaćine:

Domainfactory GmbH
Neuturmstrasse 5
80331 München

Pružatelji usluga / agencije

Koristimo se pružateljima usluga za razvoj, administraciju i/ili održavanje naših web-stranica.

Naši pružatelji usluga obrađuju vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje svojih zadaća te će poštivati naše upute u vezi s tim podatcima.

Koristimo se sljedećim pružateljima usluga:

Knecht GmbH
Gaulsheimer Straße 16
55437 Ockenheim

Deep Media Technologies GmbH
Hohe Bleichen 8
20354 Hamburg
Njemačka

Vollbild Markus Schäfer & Mathias Sporn
Immelmannstraße 7A
55124 Mainz

4 Kolačići, lokalna pohrana

Kolačići

Naše web-stranice upotrebljavaju takozvane „kolačiće”. Kolačići su male tekstualne datoteke koje ne uzrokuju nikakvu štetu vašem krajnjem uređaju. Oni se na vaš krajnji uređaj pohranjuju privremeno tijekom trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije automatski se brišu nakon vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili dok ih automatski ne izbriše vaš web-preglednik.

U pojedinim se slučajevima na vaš krajnji uređaj također mogu pohraniti kolačići trećih poduzeća kada posjetite na našu stranicu (kolačići trećih strana). Oni nama ili vama omogućuju upotrebu određenih usluga trećeg poduzeća (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni su kolačići tehnički neophodni jer određene funkcije web-mjesta ne bi funkcionirale bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz videozapisa). Ostali kolačići upotrebljavaju se za procjenu ponašanja korisnika ili za prikaz oglasa.

Kolačići koji su potrebni za provedbu postupka elektroničke komunikacije, za pružanje određenih funkcija koje želite (npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web-mjesta (npr. kolačići za mjerenje web-publike) (nužni kolačići) pohranjuju se na temelju čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a, osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web-mjesta ima legitiman interes za pohranu potrebnih kolačića za tehnički besprijekorno i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražena privola za pohranjivanje kolačića i usporedivih tehnologija prepoznavanja, obrada se provodi isključivo na temelju te privole (čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a); privolu je moguće povući u bilo kojem trenutku.

Svoj web-preglednik možete postaviti tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirati automatsko brisanje kolačića kada se web-preglednik zatvori. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ovog web-mjesta može biti ograničena.

Ako se upotrebljavaju kolačići trećih poduzeća ili u analitičke svrhe, o tome ćemo vas posebno obavijestiti u ovoj Izjavi o zaštiti podataka i, ako je potrebno, zatražiti vašu privolu.

Lokalna pohrana

Osim kolačića, također upotrebljavamo tzv. tehnologiju lokalne pohrane (poznatu i kao „lokalni podatci” ili „lokalna pohrana”) kako biste naše web-stranice mogli prilagoditi svojoj upotrebi. Podatci se pri tome pohranjuju lokalno u predmemoriju vašeg web-preglednika, koja će nastaviti postojati čak i nakon što zatvorite prozor web-preglednika ili izađete iz programa – osim ako ne izbrišete predmemoriju.

Lokalna pohrana omogućuje da se vaše postavke pohrane na vaše računalo tijekom upotrebe naših web-stranica i da se vi možete koristiti njima. Podatci iz lokalne pohrane upotrebljavaju se, na primjer, da vas prepoznamo kao korisnika dotičnog web-mjesta ili da ponovno upotrijebimo vaše postavke kada ponovno posjetite dotično web-mjesto.

Treće strane ne mogu pristupiti podatcima pohranjenim u lokalnoj pohrani. Oni se neće prosljeđivati trećim stranama niti će se upotrebljavati u druge svrhe osim navedenih.

U onoj mjeri u kojoj upotreba lokalne tehnologije za pohranu nije nužno potrebna za omogućavanje funkcionalnosti naših web-stranica, upotrebljavamo je samo uz vašu privolu, pogledajte čl. 25. TTDSG-a te čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku.

Alat za pristanak

Naše web-stranice upotrebljavaju tehnologiju pristanka za ishođenje vaše privole za pohranjivanje određenih kolačića na vašem krajnjem uređaju ili za upotrebu određenih tehnologija te kako bi se to dokumentiralo u skladu s propisima o zaštiti podataka.

Kada dospijete na naše dotično web-mjesto, uspostavlja se veza s našim poslužiteljima kako bismo dobili vašu privolu i ostala objašnjenja za korištenje kolačića. Zatim spremamo kolačić u vaš web-preglednik kako bismo vam mogli dodijeliti danu privolu ili njezino povlačenje. Tako prikupljeni podatci pohranjuju se sve dok od nas ne zatražite brisanje, sami ne izbrišete kolačić ili više ne postoji svrha za pohranu podataka. Obvezni zakonski zahtjevi za čuvanje ostaju nepromijenjeni.

Upotreba se provodi se za ishođenje zakonski potrebne privole za upotrebu kolačića. Pravna osnova za to jest čl. 6. st. 1. slovo c OUZP-a.

CCM19

Naše web-stranice, između ostalog, upotrebljavaju CCM19 za ishođenje vaše privole za pohranjivanje određenih kolačića na vašem krajnjem uređaju ili za upotrebu određenih tehnologija te njihovo dokumentiranje u skladu s propisima o zaštiti podataka. Pružatelj ove tehnologije jest Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn (u daljnjem tekstu „CCM19”).

Kada dospijete na naše dotično web-mjesto, uspostavlja se veza s poslužiteljima CCM19 kako bismo ishodili vašu privolu i ostala objašnjenja za upotrebu kolačića. CCM19 zatim pohranjuje kolačić u vaš web-preglednik kako bi mogao dodijeliti privolu koju ste dali ili njezino povlačenje. Tako prikupljeni podatci pohranjuju se sve dok od nas ne zatražite brisanje, sami ne izbrišete kolačić CCM19 ili više ne postoji svrha za pohranu podataka. Obvezni zakonski zahtjevi za čuvanje ostaju nepromijenjeni.

Upotreba tehnologije CCM19 provodi se za ishođenje zakonski potrebnih privola za upotrebu kolačića. Pravna osnova za to jest čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo c OUZP-a.

Postavke kolačića

CCM19 opcije

Informacije o kolačićima / lokalnoj pohrani

Informacije o kolačićima

5 Obrade podataka na web-mjestu

Datoteke zapisnika poslužitelja

Pružatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane datoteke zapisnika poslužitelja, koje nam vaš web-preglednik automatski šalje. To su:

  • vrsta web-preglednika i verzija web-preglednika
  • operativni sustav koji se upotrebljava
  • referentni URL
  • naziv domaćina računala koje pristupa
  • vrijeme zahtjeva poslužitelja
  • IP adresa.

Ti se podatci ne povezuju s drugim izvorima podataka.

Prikupljanje tih podataka provodi se na temelju čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Operater web-mjesta ima legitiman interes za tehnički besprijekoran prikaz i optimizaciju svojeg web-mjesta – a u tu se svrhu moraju prikupiti datoteke zapisnika poslužitelja.

Obrazac za kontakt

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući podatke za kontakt koje ste ondje naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i za slučaj naknadnih pitanja. Te podatke ne prosljeđujemo bez vaše privole.

Ti se podatci obrađuju na temelju čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a ako se vaš zahtjev odnosi na izvršenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim se drugim slučajevima obrada temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitom obradom upita upućenih nama (čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a) ili na vašoj privoli (čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a) ako je ona ishođena.

Podatci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, povučete privolu za pohranu ili dok izostane svrha pohrane podataka (npr. nakon dovršetka obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice rokovi čuvanja – ostaju nepromijenjene.

Upit blogera

Ako nam pošaljete upit putem obrasca za upit blogera, vaše podatke iz obrasca, uključujući podatke za kontakt koje ste ondje naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita blogera i u slučaju naknadnih pitanja. Te podatke ne prosljeđujemo bez vaše privole.

Obrada podataka unesenih u obrazac stoga se u načelu temelji na vašoj privoli (čl. 6. st. 1. točka a OUZP-a). Tu privolu možete povući u bilo kojem trenutku. Dovoljna je poruka putem e-pošte bez propisana oblika. Povlačenje ne utječe na zakonitost postupaka obrade podataka provedene do povlačenja.

Ti se podatci obrađuju na temelju čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a ako se vaš zahtjev odnosi na izvršenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera.

Podatci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, povučete privolu za pohranu ili dok izostane svrha pohrane podataka (npr. nakon dovršetka obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice rokovi čuvanja – ostaju nepromijenjene.

Registracija na određenim web-stranicama

Možete se registrirati na nekim od naših web-stranica kako biste upotrebljavali dodatne funkcije na stranici. Unesene podatke upotrebljavamo samo u svrhu korištenja pojedine ponude ili usluge za koju ste se registrirali. Obvezni podatci koji se traže tijekom registracije moraju biti navedeni u cijelosti. U protivnom ćemo odbiti registraciju.

Za važne promjene, poput opsega ponude ili tehnički nužnih promjena, upotrebljavamo adresu e-pošte navedenu tijekom registracije kako bismo vas tim putem obavijestili.

Podatci uneseni tijekom registracije obrađuju se, između ostalog, u svrhu provedbe ugovornog odnosa uspostavljenog registracijom te, ako je potrebno, za pokretanje daljnjih ugovornih odnosa (čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a).

Obrada podataka unesenih tijekom registracije temelji se, između ostalog, na vašoj privoli (čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a). Privolu koju ste dali možete povući u bilo kojem trenutku. Dovoljna je poruka putem e-pošte bez propisana oblika. Povlačenje ne utječe na zakonitost već provedene obrade podataka.

Podatke prikupljene tijekom registracije čuvat ćemo sve dok ste registrirani na našem web-mjestu, a zatim će biti izbrisani. Zakonski rokovi čuvanja ostaju nepromijenjeni.

Funkcija komentara

Osim vašeg komentara, za funkcije komentara na našim web-stranicama bit će pohranjeni podatci o vremenu kada je komentar izrađen, vašoj adresi e-pošte i, ako ne objavljujete anonimno, korisničko ime koje ste odabrali.

Pohrana IP adrese

Naša funkcija komentara može pohranjivati IP adrese korisnika koji sastavljaju komentare. Budući da ne provjeravamo komentare na svojim stranicama prije nego što se objave, ti su nam podatci potrebni kako bismo mogli poduzeti mjere protiv autora u slučaju kršenja zakona, poput uvreda ili propagande.

Pretplata na komentare

Kao korisnik dotične stranice eventualno ćete se moći pretplatiti na komentare nakon što se registrirate. Obično ćete primiti potvrdu putem e-pošte kako bi se provjerilo jeste li vlasnik navedene adrese e-pošte. Možete se odjaviti s ove funkcije u bilo kojem trenutku putem poveznice u informativnim porukama e-pošte. U tom će slučaju podatci uneseni u okviru pretplate na komentare biti izbrisani; međutim, ako ste nam te podatke prenijeli u druge svrhe i drugdje (npr. pretplata na bilten), oni će ostati kod nas.

Razdoblje pohrane komentara

Komentari i povezani podatci (npr. IP adresa) pohranjuju se i ostaju na našem dotičnom web-mjestu sve dok se komentirani sadržaj u potpunosti ne izbriše ili se komentari moraju izbrisati zbog pravnih razloga (npr. uvredljivi komentari).

Pravna osnova

Komentari se pohranjuju na temelju vaše privole (čl. 6 st. 1. slovo a OUZP-a). Privolu koju ste dali možete povući u bilo kojem trenutku. Dovoljna je poruka putem e-pošte bez propisana oblika. Povlačenje ne utječe na zakonitost već provedenih postupaka obrade podataka.

6 E-trgovina

Obrada podataka (podatci o klijentima i ugovorni podatci)

Osobne podatke obrađujemo samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za uspostavu, sadržajno oblikovanje ili promjenu pravnog odnosa (podatci o zalihama). To se provodi na temelju čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a, koji dopušta obradu podataka za izvršenje ugovora ili predugovornih mjera. Osobne podatke o upotrebi naših internetskih stranica (podatke o upotrebi) obrađujemo samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno da korisniku omogućimo ili naplatimo upotrebu usluge.

Prikupljeni podatci o klijentima bit će izbrisani po zaključivanju narudžbe ili raskidu poslovnog odnosa. Zakonski rokovi čuvanja ostaju nepromijenjeni.

Prijenos podataka po sklapanju ugovora za naše internetske trgovine

Osobne podatke prenosimo trećim stranama samo ako je to potrebno u okviru obrade ugovora, na primjer, poduzeću kojemu je povjerena isporuka robe ili kreditnoj ustanovi nadležnoj za obradu plaćanja. Daljnji prijenos podataka neće se provesti ili će se provesti samo ako ste izričito dali svoju privolu za prijenos. Vaši podatci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vaše izričite privole, na primjer, u oglašivačke svrhe.

Osnova za obradu podataka jest čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a, čime se dopušta obrada podataka za izvršenje ugovora ili predugovornih mjera.

Prijenos podataka po sklapanju ugovora za usluge i digitalni sadržaj

Osobne podatke prenosimo trećim stranama samo ako je to potrebno u okviru obrade ugovora, na primjer, kreditnoj ustanovi nadležnoj za obradu plaćanja.

Daljnji prijenos podataka neće se provesti ili će se provesti samo ako ste izričito dali svoju privolu za prijenos. Vaši podatci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vaše izričite privole, na primjer, u oglašivačke svrhe.

Osnova za obradu podataka jest čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a, čime se dopušta obrada podataka za izvršenje ugovora ili predugovornih mjera.

Provjere kreditne sposobnosti

Ako nudimo kupnju na račun ili drugi način plaćanja, u okviru kojih mi ulazimo u intermedijarnu potrošnju, možemo izvršiti provjeru kreditne sposobnosti (ocjenjivanje). U tu svrhu podatke koje ste unijeli (npr. ime, adresu, dob ili bankovne podatke) prosljeđujemo kreditnoj agenciji. Na temelju tih podataka utvrđuje se vjerojatnost neplaćanja. Ako postoji povećan rizik neplaćanja, možemo odbiti dotični način plaćanja.

Provjera kreditne sposobnosti provodi se na temelju izvršenja ugovora (čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a) i radi izbjegavanja neplaćanja (legitimni interes u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a). Ako je ishođena privola, provjera kreditne sposobnosti provodi se na temelju te privole (čl. 6. st. 1. slovo OUZP-a); privolu je moguće povući u bilo kojem trenutku.

7 Analitički alati i oglašavanje

Google Analytics

Naše web stranice mogu upotrebljavati funkcije usluge za web-analizu Google Analytics. Pružatelj usluge jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućuje operateru web-mjesta analizu ponašanja posjetitelja web-mjesta. Operater web-mjesta prima različite podatke o upotrebi, kao što su pozivanja stranica, trajanje boravka, upotrijebljeni operativni sustavi i podrijetlo korisnika. Ti se podatci dodjeljuju krajnjem uređaju korisnika. Ne provodi se dodjela korisničkom ID-ju.

Nadalje, putem usluge Google Analytics možemo evidentirati vaše kretnje mišem i postupke listanja te klikove. Osim toga, Google Analytics upotrebljava različite pristupe modeliranju kako bi se dopunili snimljeni skupovi podataka te upotrebljava tehnologije strojnog učenja u okviru analize podataka.

Google Analytics upotrebljava tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize korisničkog ponašanja (npr. kolačići ili prepoznavanje otiska prsta na uređaju). Podatci koje Google prikupi o upotrebi ovog web-mjesta obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i ondje pohranjuju.

Upotreba ove usluge temelji se na vašoj privoli u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a. Privola se u bilo kojem trenutku može povući.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Dodatak za web-preglednik

Možete spriječiti prikupljanje i obradu svojih podataka putem Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodatka za web-preglednik koji je dostupan putem sljedeće poveznice: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Više informacija o tome kako Google Analytics postupa s korisničkim podatcima možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka društva Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google signali

Na određenim stranicama upotrebljavamo Google signale. Kada posjetite naše web-mjesto, Google Analytics bilježi, između ostalog, vašu lokaciju, povijest pretraživanja i povijest na platformi YouTube te demografske podatke (podatke o posjetiteljima). Ti se podatci mogu upotrebljavati za personalizirane oglase s pomoću Google signala. Ako imate Google račun, podatci o posjetiteljima Google signala bit će povezani s vašim Google računom i upotrijebljeni za prilagođene oglašivačke poruke. Osim toga, podatci se upotrebljavaju za izradu anonimnih statistika o korisničkom ponašanju naših korisnika.

Google upravitelj oznaka

Na određenim web-stranicama upotrebljavamo Google upravitelj oznaka. Pružatelj usluge jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google upravitelj oznaka jest alat s pomoću kojeg možemo integrirati alate za praćenje ili statistike i druge tehnologije na naše web-mjesto. Sâm Google upravitelj oznaka ne izrađuje nikakve korisničke profile, ne pohranjuje kolačiće i ne provodi nikakve samostalne analize. Upotrebljava se samo za administraciju i prikaz alata integriranih putem njega. Međutim, Google upravitelj oznaka bilježi vašu IP adresu, koja se također može prenijeti Googleovoj matičnom poduzeću u Sjedinjenim Američkim Državama.

Upotreba Google upravitelja oznaka provodi se na temelju čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Operater web-mjesta ima legitiman interes za brzom i nekompliciranom integracijom i upravljanjem raznim alatima na svojem web-mjestu. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a ako privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. prepoznavanje otiska prsta na uređaju) u smislu TTDSG-a. Privola se u bilo kojem trenutku može povući.

Matomo

Naše web-stranice upotrebljavaju uslugu web-analize otvorenog kôda Matomo.

S pomoću alata Matomo u mogućnosti smo prikupljati i analizirati podatke o upotrebi svojeg web-mjesta putem posjetitelja web-mjesta. To nam omogućuje da saznamo, između ostalog, kada su koji pregledi stranica provedeni i iz koje regije dolaze. Također, bilježimo različite datoteke zapisnika (npr. IP adresu, referenciju, web-preglednik i upotrijebljeni operativni sustav) i možemo mjeriti provode li posjetitelji našeg web-mjesta određene radnje (npr. klikove, kupnje itd.).

Ovaj alat za analizu upotrebljava se na temelju čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Operater web-mjesta ima legitiman interes za analizom ponašanja korisnika kako bi optimizirao kako svoju web-ponudu tako i svoje oglase. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a ako privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. prepoznavanje otiska prsta na uređaju) u smislu TTDSG-a. Privola se u bilo kojem trenutku može povući.

Anonimizacija IP adrese

Kada analiziramo s pomoću alata Matomo, upotrebljavamo anonimizaciju IP adrese. Vaša IP adresa skraćuje se prije analize, zbog čega vam se više ne može jednoznačno dodijeliti.

Hostiranje

Alat Matomo hostiramo isključivo na vlastitim poslužiteljima, tako da svi analitički podatci ostaju kod nas i ne prosljeđuju se dalje.

Meta piksel (bivši Facebook piksel)

Naše web-stranice upotrebljavaju piksel radnje posjetitelja Facebooka/Mete za mjerenje konverzije. Pružatelj ove usluge jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Međutim, prema izjavi Facebooka, prikupljeni podatci također se prenose u SAD i ostale treće države.

Time se može pratiti ponašanje posjetitelja stranice nakon što su klikom oglasa na Facebooku preusmjereni na web-mjesto pružatelja usluga. To omogućuje procjenu učinkovitosti oglasa na Facebooku za potrebe statistike i istraživanja tržišta te optimizaciju budućih mjera oglašavanja.

Prikupljeni podatci anonimni su za nas kao operatera ovog web-mjesta te ne možemo donositi nikakve zaključke o identitetu korisnika. Međutim, Facebook pohranjuje i obrađuje podatke kako bi se omogućilo povezivanje s dotičnim korisničkim profilom, a Facebook mogao upotrebljavati podatke u vlastite oglašivačke svrhe u skladu s Facebookovom Smjernicom za upotrebu podataka (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). To omogućuje Facebooku postavljanje oglasa na stranice na Facebooku i izvan Facebooka. Mi kao operater stranice ne možemo utjecati na ovu upotrebu podataka.

Upotreba ove usluge temelji se na vašoj privoli u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a. Privola se u bilo kojem trenutku može povući.

U mjeri u kojoj se osobni podatci prikupljaju na našem web-mjestu i prosljeđuju Facebooku s pomoću ovdje opisana alata, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska zajednički smo voditelji za ovu obradu podataka (čl. 26. OUZP-a). Zajednička odgovornost ograničena je na prikupljanje podataka i njihovo prosljeđivanje Facebooku. Obrada putem Facebooka nakon prosljeđivanja nije dio zajedničke odgovornosti. Naše zajedničke obveze navedene su u sporazumu o zajedničkoj obradi. Tekst sporazuma možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom sporazumu odgovorni smo za dodjeljivanje informacija o zaštiti podataka tijekom upotrebe Facebookova alata i za implementaciju alata na našem web-mjestu na siguran način u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka Facebookovih proizvoda. Svoja prava (npr. zahtjeve za informacijama) u vezi s podatcima koje Facebook obrađuje možete iskoristiti izravno u pogledu Facebooka. Ako prava ispitanika iskorištavate u pogledu nas, dužni smo ih proslijediti Facebooku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Dodatne informacije o zaštiti vaše privatnosti pronaći ćete u Facebookovim napomenama o zaštiti podataka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Također, možete onemogućiti značajku remarketinga „Prilagođena publika” („Custom Audiences”) u području Postavke oglasa na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Da biste to učinili, morate biti prijavljeni na Facebook.

Ako nemate Facebook račun, možete deaktivirati oglašavanje na temelju upotrebe Facebooka na web-mjestu „European Interactive Digital Advertising Alliance”: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Oznaka oglašivača Deep Media

Na pojedinim svojim web-mjestima upotrebljavamo oznaku oglašivača („Advertiser Tag”) Deep Media, uslugu koju pruža Deep Media Technologies GmbH, Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg.

Oznaka oglašivača Deep Media jest sustav za upravljanje oznakama za administraciju tehnologija u marketinške i optimizacijske svrhe. Posebno se upotrebljava za postavljanje oglasa koji su relevantni i zanimljivi za vas i za poboljšanje izvješća o uspješnosti kampanje. Kada upotrebljavate oznaku oglašivača, mogu se obrađivati pseudonimizirani internetski identifikatori, kao što su kolačići i ID-jevi klikova. Osobna identifikacija korisnika nije moguća za Deep Media Technologies GmbH.

Podatke pri tome obrađuju pružatelji usluga za koje je korisnik dao privolu u okviru postavki zaštite podataka ove web-stranice. U bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor za prikupljanje i pohranu podataka kod dotičnog pružatelja usluga. U slučaju prigovora ti se podatci neće proslijediti društvu Deep Media Technologies GmbH.

Pravna osnova za navedenu obradu podataka jest čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a. Dodatne informacije o upotrebi podataka putem društva Deep Media Technologies GmbH mogu se pronaći na sljedećem web-mjestu društva Deep Media Technologies GmbH: https://www.deepmedia.de/datenschutzerklaerung-advertisertag/

Pinterest

Na ovom web-mjestu upotrebljavamo elemente društvene mreže Pinterest, kojom upravlja Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska.

Kada pozovete stranicu koja sadrži takav element, vaš web-preglednik uspostavlja izravnu vezu s Pinterestovim poslužiteljima. Taj element društvenih mreža prenosi podatke dnevnika na Pinterestov poslužitelj u SAD-u. Ti podatci protokola mogu uključivati ​​vašu IP adresu, adresu posjećenih web-mjesta koja također sadrže Pinterestove funkcije, vrstu i postavke web-preglednika, datum i vrijeme zahtjeva te način na koji upotrebljavate Pinterest i kolačiće.

Ako je dana privola, navedena usluga upotrebljava se na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. TTDSG-a. Privola se u bilo kojem trenutku može povući. Ako privola nije dana, upotreba usluge temelji se na našem legitimnom interesu za što boljom vidljivošću na društvenim mrežama.

Dodatne informacije o svrsi, opsegu, daljnjoj obradi i upotrebi podataka putem Pinteresta kao i vašim pravima u vezi s time te mogućnostima zaštite vaše privatnosti možete pronaći u Pinterestovim napomenama o zaštiti podataka: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

8 Bilten

Podatci biltena

Ako želite primati bilten koji se nudi na našim web-stranicama, potrebni su nam vaša adresa e-pošte i informacije koje nam omogućuju da potvrdimo da ste vlasnik navedene adrese e-pošte i da pristajete na primanje biltena. Daljnji se podatci ne prikupljaju ili se prikupljaju samo na dobrovoljnoj osnovi. Za obradu biltena upotrebljavamo pružatelje usluga slanja biltena koji su opisani u nastavku.

Obrada podataka unesenih u obrazac za prijavu na bilten provodi se isključivo na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a). Privolu za pohranu podataka i adrese e-pošte te njihovu upotrebu za slanje biltena možete povući u bilo kojem trenutku, na primjer, putem poveznice „Odjava” u biltenu. Povlačenje ne utječe na zakonitost već provedenih postupaka obrade podataka.

Podatke koje ste pohranili kod nas u svrhu pretplate na bilten čuvat ćemo mi ili pružatelj usluge biltena dok se ne odjavite s biltena i izbrisati s popisa za distribuciju biltena nakon odjave s biltena. Podatci koje pohranjujemo u druge svrhe ostaju nepromijenjeni.

Nakon što ste uklonjeni s popisa za distribuciju biltena, vaša adresa e-pošte može biti pohranjena na crnoj listi kod nas ili pružatelja usluge newslettera kako bismo spriječili buduća slanja. Podatci s crne liste upotrebljavaju se samo u tu svrhu i ne povezuju se s drugim podatcima. To služi vašem i našem interesu u skladu sa zakonskim zahtjevima tijekom slanja biltena (legitimni interes u smislu čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a). Pohrana na crnoj listi nije vremenski ograničena. Možete uložiti prigovor za pohranu ako vaši interesi nadilaze naše legitimne interese.

9 Dodatci i alati

Google Fonts

Naše stranice djelomično upotrebljavaju takozvani alat Google Fonts, koji na raspolaganje stavlja Google, za ujednačen prikaz fontova. Kada pozovete stranicu, vaš web-preglednik učitava potrebne fontove u predmemoriju web-preglednika kako bi se tekst i fontovi pravilno prikazivali.

U tu se svrhu web-preglednik koji upotrebljavate mora povezati s Googleovim poslužiteljima. To Googleu daje do znanja da se dotičnom web-mjestu pristupilo putem vaše IP adrese. Alat Google Fonts upotrebljava se na temelju čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Operater web-mjesta ima legitiman interes za ujednačenim prikazom slova na svojem web-mjestu. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a ako privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. prepoznavanje otiska prsta na uređaju) u smislu TTDSG-a. Privola se u bilo kojem trenutku može povući.

Ako vaš web-preglednik ne podržava Google Fonts, vaše će računalo upotrebljavati standardni font.

Više informacija o alatu Google Fonts možete pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq i u Izjavi o zaštiti podataka društva Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokalno hostiranje)

Naše stranice djelomično upotrebljavaju takozvani alat Google Fonts, koji na raspolaganje stavlja Google, za ujednačen prikaz fontova. Alat Google Fonts instaliran je lokalno. Pri tome se ne provodi uspostavljanje veze s Googleovim poslužiteljima.

Više informacija o alatu Google Fonts možete pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq i u Izjavi o zaštiti podataka društva Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube s proširenom zaštitom podataka

Na određenim web-stranicama ugrađeni su videozapisi s web-mjesta YouTube. Operater stranica jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

YouTube upotrebljavamo u proširenom načinu rada zaštite podataka. Prema izjavi YouTubea, taj način rada vodi do toga da YouTube ne pohranjuje nikakve podatke o posjetiteljima ovog web-mjesta prije nego što pogledaju videozapis. Međutim, prošireni način rada zaštite podataka ne isključuje nužno prijenos podataka partnerima YouTubea. Tako YouTube uspostavlja vezu s Googleovom mrežom DoubleClick – bez obzira na to hoćete li pogledati videozapis ili nećete.

Čim pokrenete videozapis s YouTubea na našim web-stranicama, uspostavlja se veza s YouTubeovim poslužiteljima. Pri tome se YouTubeova poslužitelja obavještava o tome koju ste od naših stranica posjetili. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, omogućujete YouTubeu da vaše ponašanje surfanja izravno dodijeli vašem osobnom profilu. To možete spriječiti tako da se odjavite sa svojeg YouTube računa.

Nadalje, YouTube može pohranjivati različite kolačiće na vaš krajnji uređaj nakon pokretanja videozapisa ili upotrebljavati usporedive tehnologije prepoznavanja (npr. prepoznavanje otiska prsta na uređaju). Tako YouTube može primati informacije o posjetiteljima ovog web-mjesta. Ti se podatci, između ostalog, upotrebljavaju za prikupljanje statistika o videozapisima, za poboljšanje jednostavnosti upotrebe i za sprječavanje pokušaja prijevare.

Ako je potrebno, nakon pokretanja YouTubeova videozapisa, mogu se pokrenuti daljnje operacije obrade podataka na koje mi nemamo utjecaj.

YouTube se upotrebljava u interesu atraktivne prezentacije naših internetskih ponuda. To predstavlja legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a ako privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. prepoznavanje otiska prsta na uređaju) u smislu TTDSG-a. Privola se u bilo kojem trenutku može povući.

Više informacija o zaštiti podataka na YouTubeu možete pronaći u YouTubeovoj Izjavi o zaštiti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Određene web-stranice upotrebljavaju dodatke s videoportala Vimeo. Pružatelj usluge jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SAD.

Ako posjetite neku od naših stranica opremljenih Vimeovim videozapisom, uspostavit će se veza s Vimeovim poslužiteljima. Vimeova poslužitelja pri tome se obavještava koju ste našu stranicu posjetili. Također, Vimeo dobiva vašu IP adresu. Ovo vrijedi i u slučaju kada niste prijavljeni na Vimeo ili nemate Vimeo račun. Informacije koje Vimeo prikupi prenose se na Vimeov poslužitelj u SAD-u.

Ako ste prijavljeni na svoj Vimeo račun, Vimeu omogućujete da vaše ponašanje surfanja izravno dodijeli vašem osobnom profilu. To možete spriječiti tako da se odjavite sa svojeg Vimeo računa.

Vimeo upotrebljava kolačiće ili slične tehnologije prepoznavanja (npr. prepoznavanje otiska prsta na uređaju) za prepoznavanje posjetitelja web-mjesta.

Vimeo se upotrebljava u interesu atraktivne prezentacije naših internetskih ponuda. To predstavlja legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a ako privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. prepoznavanje otiska prsta na uređaju) u smislu TTDSG-a. Privola se u bilo kojem trenutku može povući.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije te, prema izjavi Vimea, na „legitimnim poslovnim interesima”. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://vimeo.com/privacy.

Više informacija o postupanju s korisničkim podatcima možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka društva Vimeo na: https://vimeo.com/privacy.

Adobe Fonts

Određene web-stranice upotrebljavaju alat Web Fonts društva Adobe za ujednačen prikaz određenih fontova. Pružatelj usluge jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SAD („Adobe”).

Kada posjetite ovo web-mjesto, vaš web-preglednik učitava potrebne fontove izravno od Adobea kako bi ih mogao pravilno prikazati na vašem uređaju. Vaš web-preglednik uspostavlja vezu s Adobeovim poslužiteljima u SAD-u. To Adobeu daje do znanja da se ovom web-mjestu pristupilo putem vaše IP adrese. Prema izjavi Adobea, kolačići se ne pohranjuju kada su fontovi stavljaju na raspolaganje.

Pohrana i analiza podataka provode se na temelju čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Operater web-mjesta ima legitiman interes za ujednačenim prikazom slova na svojem web-mjestu. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a ako privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. prepoznavanje otiska prsta na uređaju) u smislu TTDSG-a. Privola se u bilo kojem trenutku može povući.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Više informacija o alatu Adobe Fonts možete pronaći na: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Izjavu o zaštiti podataka društva Adobe možete pronaći na: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google karte

Na određenim web-stranicama upotrebljavamo kartografsku uslugu Google karte. Pružatelj usluge jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za upotrebu funkcija alata Google karte potrebno je pohraniti vašu IP adresu. Te se informacije u pravilu prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i ondje pohranjuju. Operater ove stranice nema utjecaja na taj prijenos podataka. Ako je usluga Google karte aktivirana, Google može upotrebljavati Google Fonts u svrhu ujednačena prikaza fontova. Kada pozovete uslugu Google karte, vaš web-preglednik učitava potrebne web-fontove u predmemoriju web-preglednika kako bi se pravilno prikazivali tekst i fontovi.

Usluga Google karte upotrebljava se u interesu atraktivne prezentacije naših internetskih ponuda i jednostavnijeg pronalaska mjesta koja smo naveli na web-mjestu. To predstavlja legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a ako privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. prepoznavanje otiska prsta na uređaju) u smislu TTDSG-a. Privola se u bilo kojem trenutku može povući.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Više informacija o tome kako se postupa s korisničkim podatcima možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka društva Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Upotrebljavamo uslugu „Google reCAPTCHA” (u daljnjem tekstu „reCAPTCHA”) na određenim web-stranicama ovog web-mjesta. Pružatelj usluge jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Svrha usluge reCAPTCHA jest provjeriti je li unos podataka na ovom web-mjestu (npr. u obrascu za kontakt) proveo čovjek ili automatizirani program. Da bi to učinila, usluga reCAPTCHA analizira ponašanje posjetitelja web-mjesta na temelju različitih karakteristika. Ta analiza započinje automatski čim posjetitelj web-mjesta pristupi web-mjestu. Za potrebe analize, reCAPTCHA procjenjuje različite informacije (npr. IP adresu, koliko dugo posjetitelj web-mjesta provede na web-mjestu ili pokrete miša koje je proveo korisnik). Podatci prikupljeni u okviru analize prosljeđuju se Googleu.

Usluga reCAPTCHA analize provodi u cijelosti u pozadini. Posjetitelje web-mjesta ne obavještava se o tome da se analiza provodi.

Pohrana i analiza podataka provode se na temelju čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Operater web-mjesta ima legitiman interes za zaštitom svojih web-ponuda od zlonamjerna automatiziranog špijuniranja i neželjene pošte. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a ako privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. prepoznavanje otiska prsta na uređaju) u smislu TTDSG-a. Privola se u bilo kojem trenutku može povući.

Dodatne informacije o Googleovoj usluzi reCAPTCHA možete pronaći u odredbama o zaštiti podataka društva Google i uvjetima upotrebe društva Google putem sljedećih poveznica: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

10 Internetska komunikacija (konferencijski alati itd.)

Obrada podataka

Konferencijske alate upotrebljavamo, između ostalog, za komunikaciju sa svojim klijentima. Konkretni alati koje upotrebljavamo navedeni su u nastavku. Ako s nama komunicirate putem videokonferencije ili audiokonferencije putem interneta, vaše osobne podatke prikupljat ćemo i obrađivati ​​mi i pružatelj dotičnog konferencijskog alata.

Konferencijski alati prikupljaju sve podatke koje date/upotrijebite za upotrebu alata (adresa e-pošte i/ili vaš telefonski broj). Nadalje, konferencijski alati obrađuju trajanje konferencije, početak i završetak (vrijeme) sudjelovanja u konferenciji, broj sudionika i druge „kontekstualne informacije” u vezi s komunikacijskim postupkom (metapodatci).

Osim toga, pružatelj alata obrađuje sve tehničke podatke koji su potrebni za obradu internetske komunikacije. To posebno uključuje IP adrese, MAC adrese, ID-jeve uređaja, vrstu uređaja, vrstu i verziju operativnog sustava, verziju klijenta, vrstu kamere, mikrofona ili zvučnika i vrstu veze.

Ako se sadržaj razmjenjuje, učitava ili pruža na bilo koji drugi način unutar alata, on se također pohranjuje na poslužiteljima pružatelja alata. Takav sadržaj uključuje, ali nije ograničen na, snimke u oblaku, čavrljanje / izravnu razmjenu poruka, govornu poštu, prenesene fotografije i videozapise, datoteke, prezentacijske ploče i druge informacije koje se dijele tijekom upotrebe usluge.

Imajte na umu da nemamo puni utjecaj na postupke obrade podataka upotrijebljenih alata. Naše opcije uvelike se temelje na korporativnim pravilima dotičnog pružatelja usluga. Dodatne informacije o obradi podataka putem konferencijskih alata možete pronaći u izjavama o zaštiti podataka upotrijebljenih alata koje smo naveli ispod ovog teksta.

Svrha i pravne osnove

Konferencijski alati upotrebljavaju se za komunikaciju s potencijalnim ili postojećim ugovornim partnerima ili za ponudu određenih usluga našim korisnicima (čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a). Nadalje, upotreba alata služi za općenito pojednostavljenje i ubrzanje komunikacije s nama ili našim poduzećem (legitimni interes u smislu čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a). Ako je zatražena privola, dotični alati upotrebljavat će se na temelju te privole; privola se može povući u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.

Razdoblje pohrane

Podatci koje prikupimo izravno putem videokonferencijskih i konferencijskih alata bit će izbrisani iz naših sustava čim zatražite njihovo brisanje, povučete privolu za pohranu ili dok izostane svrha pohrane podataka. Pohranjeni kolačići ostaju na vašem krajnjem uređaju dok ih ne izbrišete. Obvezni zakonski rokovi čuvanja ostaju nepromijenjeni.

Nemamo utjecaja na razdoblje pohrane vaših podataka, koje pohranjuju operateri konferencijskih alata za vlastite potrebe. Za pojedinosti u vezi s time izravno se obratite operaterima konferencijskih alata.

Upotrijebljeni konferencijski alati

Upotrebljavamo sljedeće konferencijske alate:

Microsoft Teams

Upotrebljavamo Microsoft Teams. Pružatelj je Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irska. Pojedinosti o obradi podataka mogu se pronaći u Izjavi o zaštiti podataka alata Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

11 Vlastite usluge

Upit putem e-pošte, telefona ili telefaksa

Ako nam se obratite putem e-pošte, telefona ili telefaksa, vaš upit, uključujući sve osobne podatke u okviru njega (ime, upit), pohranit ćemo i obrađivati u svrhu obrade vašeg predmeta. Te podatke ne prosljeđujemo bez vaše privole.

Ti se podatci obrađuju na temelju čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a ako se vaš zahtjev odnosi na izvršenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim se drugim slučajevima obrada temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitom obradom upita upućenih nama (čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a) ili na vašoj privoli (čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a) ako je ona ishođena.

Podatci koje nam pošaljete putem upita za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, povučete privolu za pohranu ili dok izostane svrha pohrane podataka (npr. nakon dovršetka obrade vašeg predmeta). Obvezne zakonske odredbe – posebice zakonski rokovi čuvanja – ostaju nepromijenjene.

Poštansko oglašavanje

Ako je potrebno, vašu adresu upotrebljavamo u skladu sa svim zakonskim odredbama za slanje poštanskih oglasa (poštansko oglašavanje).

Pravna osnova za to jest naš legitimni interes za izravnim oglašavanjem u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a; privolu je moguće povući u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Specifičniji propisi mogu vam biti priopćeni u okviru prikupljanja podataka i imaju prednost pred postojećim propisom.

Vaša adresa ostat će kod nas sve dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanjem ili povučete svoju privolu za poštansko oglašavanje, vaši će podatci biti izbrisani, osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. poreznopravni ili trgovačkopravni rokovi čuvanja); u potonjem će slučaju podatci biti izbrisani nakon što ti razlozi prestanu postojati.

Stupanje u kontakt putem društvenih mreža (Xing, LinkedIn, Facebook itd.)

Ako nam se obratite putem društvenih mreža, vaš upit, uključujući sve osobne podatke u okviru njega (ime, upit), pohranit ćemo i obrađivati u svrhu obrade vašeg predmeta. Te podatke ne prosljeđujemo bez vaše privole.

Ti se podatci obrađuju na temelju čl. 6. st. 1. slovo b OUZP-a ako se vaš zahtjev odnosi na izvršenje ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim se drugim slučajevima obrada temelji na vašoj privoli (čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a) i/ili na našim legitimnim interesima (čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a) zato što imamo legitiman interes za djelotvornom obradom upita upućenih nama.

Podatci koje nam pošaljete putem upita za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, povučete privolu za pohranu ili dok izostane svrha pohrane podataka (npr. nakon dovršetka obrade vašeg predmeta). Obvezne zakonske odredbe – posebice zakonski rokovi čuvanja – ostaju nepromijenjene.

Nagradne igre

Sudjelovanje u nagradnoj igri dobrovoljno je. U vezi s time obrađujemo vaše osobne podatke u svrhu provedbe dotične nagradne igre, izvlačenja i obavještavanja dobitnika te podjele nagrada.

Obrada se provodi isključivo na temelju dane privole (čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a); privolu je moguće povući u bilo kojem trenutku.

Podatci prikupljeni u vezi s time bit će izbrisani nakon završetka nagradne igre. Zakonski rokovi čuvanja ili drugi pravni razlozi koji sprječavaju brisanje ostaju nepromijenjeni.

Videonadzor na našim lokacijama

Na određenim lokacijama provodimo videonadzor.

Videonadzor je na dotičnim lokacijama označen odgovarajućim znakovima.

Videonadzor se upotrebljava za provedbu kućnog reda, sprječavanje kaznenih djela i osiguravanje dokaza u slučaju kaznenih djela.

Obrada tih podataka provodi se na temelju čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a., a legitimni interes proizlazi iz navedenih svrha.

Osnovni rok čuvanja je 3 dana odnosno tijekom trajanja mogućeg postupka istražnih tijela.

Pohranjeni videomaterijal može se proslijediti istražnim tijelima, zaštitarskim službama, policiji ili osiguravajućim društvima (u slučaju dokumentirane štete).

12 Događaji

Fotografije događaja ili sudionika

Slikovne snimke (fotografije, videozapisi) mogu se snimati na našim događajima.

Slikovni materijal fizičkih osoba osobni je podatak u smislu zakonodavstva o zaštiti podataka, a usto je posebno zaštićen i drugim zakonima.

Slikovni materijal s javno oglašenih događaja može se stvarati, pohranjivati, objavljivati ​​i na drugi način upotrebljavati za uredničke priloge ili druge svrhe dokumentiranja na temelju našeg legitimnog interesa u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a, pod uvjetom da ih ne nadilaze interesi prikazanih osoba.

Ako ishodimo vašu privolu za izradu i upotrebu slikovnog materijala u određene svrhe, obrada se provodi na temelju te privole u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a. Ona se može povući u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga s učinkom za budućnost.

Slikovni materijal ostaje kod nas sve dok ne zatražite brisanje, povučete privolu za obradu ili dok izostane svrha pohrane. Obvezne zakonske odredbe – posebice zakonski rokovi čuvanja – ostaju nepromijenjene time.

13   Alati za razmjenu datoteka / sigurno slanje e-poštom

OneDrive

Upotrebljavamo OneDrive, također za razmjenu datoteka. Pružatelj je Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irska (u daljnjem tekstu „OneDrive”).

OneDrive nam također omogućuje integraciju područja za prijenos na web-mjesto, u kojemu možete prenositi sadržaj. Kada prenesete sadržaj, on se pohranjuje na poslužiteljima OneDrivea. Kada posjetite naše web-mjesto, također se uspostavlja veza s OneDriveom kako bi OneDrive mogao utvrditi da ste posjetili naše web-mjesto.

OneDrive se upotrebljava na temelju čl. 6. st. 1. slovo f OUZP-a. Operater web-mjesta ima legitiman interes za pouzdanim područjem za prijenos na svojem web-mjestu. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a; privolu je moguće povući u bilo kojem trenutku.

14   Alati za ankete / upitnike

Obrada podataka

Možemo upotrebljavati internetske alate za ankete itd. Ako sudjelujete u anketi itd., vaše osobne podatke prikupljat ćemo i obrađivati ​​mi i pružatelj dotičnog alata.

Alati prikupljaju sve podatke koje date/upotrijebite za upotrebu alata (podatke iz ankete, eventualno vaše podatke za kontakt). Osim toga, alati obrađuju trajanje upotrebe, početak i kraj (vrijeme) sudjelovanja i metapodatke o komunikacijskom procesu.

Imajte na umu da nemamo puni utjecaj na postupke obrade podataka upotrijebljenih alata. Naše opcije uvelike se temelje na korporativnim pravilima dotičnog pružatelja usluga. Dodatne informacije o obradi podataka putem alata možete pronaći u izjavama o zaštiti podataka upotrijebljenih alata koje smo naveli ispod ovog teksta.

Svrha i pravne osnove

Alati se upotrebljavaju za dobivanje rezultata anketa itd. Sudjelovanje je dobrovoljno, a temelji se na čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a.

Dana privola može se opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.

Razdoblje pohrane

Podatci koje prikupimo izravno putem alata bit će izbrisani iz naših sustava čim zatražite njihovo brisanje, povučete privolu za pohranu ili dok izostane svrha pohrane podataka. Pohranjeni kolačići ostaju na vašem krajnjem uređaju dok ih ne izbrišete. Obvezni zakonski rokovi čuvanja ostaju nepromijenjeni.

Nemamo utjecaja na razdoblje pohrane vaših podataka, koje pohranjuju operateri alata za vlastite potrebe. Za pojedinosti u vezi s time izravno se obratite operaterima alata.

15 Ažuriranje i izmjena ove Izjave o zaštiti podataka

Promjene i daljnji razvoj ovog web-mjesta ili drugih web-mjesta i usluga kojima upravljamo, kao i promijenjeni zakonski ili službeni zahtjevi, mogu učiniti potrebnima izmjene ove Izjave o zaštiti podataka.

Trenutačno važeću verziju Izjave možete pronaći na dotičnom web-mjestu, u rubrici „Zaštita podataka” ili „Izjava o zaštiti podataka”.

Verzija: lipanj 2023.